Bình Định: Tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo về triển khai việc lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Sáng ngày 24-01-2013, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo về triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Vinh Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Thụy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Nguyễn Đình Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quán triệt Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội ngày 23/11/2012; Chỉ thị 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 05/01/2012 của Tỉnh ủy Bình Định về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Báo cáo thuyết minh về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 21/01/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo Kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nhằm huy động đông đảo cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân địa phương tham gia, đóng góp; phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp. Các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, địa phương mình để lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo hoặc về một hoặc một số nội dung cụ thể trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Việc lấy ý kiến được thông qua các hình thức góp ý trực tiếp, bằng văn bản thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh, hộp thư điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp; thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm do các cấp, các ngành và địa phương tổ chức. Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại tỉnh Bình Định bắt đầu từ ngày 24/01/2013 đến ngày 15/3/2013.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Vinh Quang  đề nghị, sau Hội nghị, các địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và lộ trình đề ra; các cơ quan báo chí chủ động tuyên truyền giúp nhân dân tiếp cận đầy đủ thông tin lấy ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân tiếp cận, tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Việc lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai bằng các hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Ý kiến đóng góp phải được tập hợp kịp thời, đầy đủ, chính xác, đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến, không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

(Theo baobinhdinh)

Thông báo - thư mời

Video clip nổi bật